www.bord.bg www.capitol.bg www.capitolcatering.eu www.sarta.eu

СПОРТИСТ НА ВАРНА

НOМИНАЦИИ НА СПОРТНИТЕ ЖУРНАЛИСТИ

ВНАСЯНЕ НА КАНДИДАТУРИ ЗА ЗЛАТНИЯ ГЛОБУС „Кор Кароли“
ВНАСЯНЕ НА КАНДИДАТУРИ ЗА ЗЛАТНИЯ ГЛОБУС „Кор Кароли“

УС на Фондация Кор Кароли приканва яхт-клубове, организации, сдружения и физически лица да внесат своевременно кандидатурите на български ветроходци, извършили значими международни плавания или постигнали високи спортни резултати във ветроходството през отиващата си 2017 година. Припомняме, че крайния срок е 2400 часа на 01 декември 2017 година, а Правилата са приложени тук.

 

*****************************************************************

 

ПРАВИЛА

 

за определяне носителя на Златния глобус – преходната награда Кор Кароли

 

за най-добро българско морско ветроходно постижение на годината

 

в памет на кап. Георги Георгиев – първият българин,

 

извършил околосветско плаване с ветроходната яхта „Кор Кароли” през 1976-1977 г.

 

 

Целта на Наградата е, увековечавайки светлата памет на кап. Георги Георгиев и неговия смел подвиг, да спомогне за развитието на ветроходния спорт в България.

2.Комисията по награждаването се състои от най-малко седем члена с постоянен председател – създателят на наградата инж. Борис Ганчев . Негов правоприемник след кончината му е Каролина Георгиева. В комисията се включва и носителя на Наградата от последната година.

 

Условие за всички членове на комисията е компетентност и безпристрастие.

В помощ на комисията са специализираните по морските и ветроходните въпроси журналисти.

Кандидатите за Наградата трябва да са български граждани и могат да бъдат предложени на комисията от: организации и клубове; от специализираните журналисти; от членове на комисията. Приемат се и лични кандидатури, т. е. без посредничество.

За Наградата могат да кандидатстват и значителни международни прояви в състезателното, включително олимпийското, швертботното ветроходство и

бордсейлинга. По решение на комисията може да бъдат отличени и други добри прояви, както във ветроходния спорт, така и за особен принос за неговото развитие в България.

За всяка кандидатура се представят следните документи:

– придружително писмо;

 

– екипажен списък;

– описание на яхтата и нейното оборудване;

– описание на плаването, от кога до кога, откъде докъде, проплавани мили под ветрила и общо, по-важни събития, аварии с приложение на копие или съществени извадки от яхтения дневник;

 

– карта или скица с маршрута на плаването.

 

Документите се изпращат веднага след завършване на плаването, но не по-късно от крайния срок – 2400 часа на 1 декември, на адрес:

Фондация Кор Кароли

 

ул. Презвитер Козма 12, 9000 Варна

 

За наградата Златен глобус Кор Кароли

тел. 052 603010, моб. 0888561646

e-mail: corcaroli@corcaroli.bg

 

До 10 декември комисията преглежда кандидатурите и решава кой да бъде поредния носител на Наградата, за което съставя протокол, неподлежащ на обжалване. Заседанието на комисията е редовно, ако на него присъстват най-малко пет негови членове.

 

При оценката на всяко плаване се изхожда от принципа – планирането, подготовката, организацията и провеждането на плаването да са съобразени с всички известни до момента писани и неписани морски закони, правилници и обичаи. Рекорд по време или по разстояние не е най-меродавния фактор.

Желателно е всички членове на комисията да стигнат до единодушно решение и само в краен случай да се прибягва до явно гласуване. При равен брой гласове решаващ е гласът на председателя.

Ако представените кандидатури не отговарят на условията в тези Правила, може да не се присъжда Наградата на годината.

Ветроходно плаване, завършило след 2400 часа на 1 декември, може да кандидатства за Наградата през следващата година.

На определения за носител на Наградата се връчват Златният глобус и възпоменателен символ.

На 20 декември – деня на завършване на околосветското плаване на ветроходната яхта „Кор Кароли”, се извършва тържественото връчване на Наградата на нейния носител. По изключение може да се определи и друга дата.

Златният глобус се съхранява постоянно в специална витрина във Военноморския музей – Варна, откъдето се изнася само веднъж годишно, на 20 декември за връчването му на поредния носител на Наградата.

Настоящите Правила отменят досегашните от 2 август 1981 г., изменени на 03.10.1985, на 01.12.1991, на 23.06.1993, на 21.11.2002, на 23.10.2015 и влизат в сила от 29.10.2015 г. Те могат да бъдат изменени от комисията по награждаването само със съгласието на нейния председател.

– край –

 

 

 

ПРАВИЛА

 

за наградата „Тинко Трифонов” на Фондация „Кор Кароли“

за журналистика на морска и ветроходна тематика

 

Наградата за журналистика на Фондация „Кор Кароли“ има за цел да отдаде признание и да стимулира представителите и сътрудниците на медиите за по-пълното, системно и творческо отразяване на ветроходната проблематика.

Наградата се връчва ежегодно на 20 декември непосредствено преди церемонията по връчването на наградата „Златен глобус“ за най-добро българско морско ветроходно постижение за годината.

Наградата включва почетна грамота със съответния постоянен текст и непреходна купа с постоянен надпис. По решение на Управителния съвет на Фондацията се допуска наградата да има материален или финансов еквивалент (допълнение), ако за това има предложение от подходящ спомоществовател – юридическо или физическо лице.

Носителят на Наградата се определя сред номинираните за нея от специална пет-членна Комисия, избирана за срок от три години от Управителния съвет на Фондацията.

В Комисията, която сама избира свой председател, се включват: член на УС на Фондацията, професионални журналисти, работещи (работили) в медиите, поне един от досегашните носители на Наградата и други членове на Фондацията.

Носител на Наградата може да бъде всеки български гражданин или екип, който бъде номиниран от медия, професионална или обществена организация, държавна или частна институция (фирма), физическо лице или сам представи в Комисията необходимите материали.

Наградата се дава за материали, публикувани или излъчени в медиите в периода от 1 декември на предходната до 1 декември на текущата година.

Ежегодно се връчва по една награда. Ако до 1 декември няма номинирани или представените материали не отговарят на Правилата или критериите на Комисията, Наградата не се връчва. По предложение на Комисията и по решение на Управителния съвет на Фондацията, като изключение е възможно в една година да се връчи втора Награда (на отделна медия, по специален повод, за отделно литературно-журналистическо постижение и т.н.)

До участие в номинирането Комисията допуска автори (екипи), чиито представени оригинални материали (или техни копия): професионално, обективно, с добър език и стил, със значими послания и гражданска позиция разкриват проблематиката на българското ветроходство, в широк аспект – плавания, регати и спортни постижения, яхтклубове и ветроходци, личността и плаването на капитан Георги Георгиев,дейността на Фондацията и др. При равни други условия предимство има номинираният, чиито материали са повече на брой, разработени в по-широк спектър от журналистически жанрове, публикувани в централни (национални) медии.

Протоколът от решението на Комисията за определяне на носителя на Наградата, както и всички други материали, представени в хода на номинирането, се съхраняват от УС със статут на архив на Фондацията.

Към новините

Facebook

За контакти e-mail: info@sportistnavarna.com , мобилен: +359 (0) 888 603 841
Всички права запазени 2011. Created by Sarta Ltd